Reklamy, kere tworzimy, sōm dopasowane do Klijyntōw naszego Klijynta. W prowadzyniu kampanije reklamowyj kerujymy sie przede wszyjskim doświadczyniym, unikalnościōm oraz analizōm wynikōw. Fungowania sōm przemyślane, a ôptymalizacyjo uzasadniono, co ôstaje przedstawiōne w szczegōłowym raporcie.

NASZE NOJWIYNKSZE ATUTY

KORZYSTNE PAKETY
SOCIAL MEDIA

STAŁO KŌNTROLA
NAD REKLAMAMI

COMIESIYNCZNE
RAPORTY

Kampanie Facebook Ads Śląsk

FACEBOOK ADS
— PROMUJ SWOJA ZAJTA
NA FACEBOOKU

Social media to niyôdłōnczny elemynt naszyj internetowyj codziynności. Podszukowania pokozujōm, iże Facebook należy do nojpopularniyjszej platformy społecznościowyj*. Liczba publikowanych postōw na tym kanale jest dużo, a to ôznaczo, iże markōm coroz trudnij jes sie wyrōżnić na tle kōnkuryncyje. Jes publikowaniy postōw poranoście rozy dziynnie dobrym rozwiōnzaniym? Zdecydowanie efektywniyjszōm ôpcjōm jes wsparcie tych fungowań reklamōm Facebook.

*Podszukowania przekludzōne bez Hootsuite, 2020

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mavika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d, 40-851 Katowice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

  Jeźli treść jest krōl, konwersyjo jes krōlowo.

  JOHN MUNSELL

  Facebook Ads pozwolo na precyzyjne targetowaniy reklam do interesantnyj nos grupy ôdbiyroczōw, przi stosunkowo niywiylkim budżecie. To my decydujymy ô tym, wto zoboczy nasza reklama. Jeźli wiync dobrze znosz swoich Klijyntōw abo je żeś gotowy na pozyskaniy tych informacyji z pōmocōm agyncyje, przirychtuj sie na wzrost zainteresowanio Twojōm markōm. Na biyżōnco sprowdzōmy realizacyjo pospōł ôkryślōnego cylu, co daje naszym Klijyntōm poczucie klarowności a zrozumiynio, a nōm – pewności, iże zmiyrzōmy we właściwym kerōnku.

  REKLAMY FACEBOOK ADS A INSTAGRAM ADS

  Używōmy zaawansowanych noczyń, pozwolojōncych nōm na sprecyzowaniy grupy docelowyj dlo wyświetlanych reklam, dziynki czymu kerujymy je ino do persōn, kere richtig mogōm być zainteresowane produktym abo usugōm Twojij fyrmy. Ôpiyrajōnc sie na zdobytyj wiydzy a doświadczyniu, wybierōmy nojlepszy a nojskuteczniyjszy sposōb na dotarciy do kożdego ze używoczy.

  TWOJA REKLAMA – NASZE DOŚWIADCZYNIE

  DIALOG

  1. DIALOG A SPŌŁPRACA

  Spōłpraca napoczynōmy ôd godki ze Klijyntym – wyznaczōmy cyle fungowań, precyzujymy ôczekiwania a kreujymy wizyjo. Nostympnym krokiym jes przirychtowaniy strategije kōmunikacyje w ramach wewnyntrznych fungowań agyncyje. Klijynt na kożdym etapie spōłpracy może liczyć na nasze zaangażowaniy a doradztwo w zakresie marketingu.

  KREOWANIY

  2. KREOWANIY TREŚCI

  Wyznaczōny wcześnij kerōnek fungowań prōmocyjnych, pozwolo nōm na stworzyniy ôdpdnich kreacyj – przirichtujymy unikalno treść, atrakcyjno grafika a adekwatny do tego kōmunikat CTA społym z ôstanymi elymyntami reklamy. Cołkość jes spōjno a dostosowano do grupy docelowyj Klijynta.

  MŌNITORING

  3. MŌNITORING KAMPANIJ REKLAMOWYCH

  Na usuga Facebook Ads patrzimy kōmpleksowo – nasza praca zakłodo moc wiyncyj a niy kōńczy sie na przirichtowaniu treści a grafik. Tworzōnc kampanije, dobiyrōmy ôstane parametry, take jak czas emisyje reklam abo ich harmōnogram wyświytlynio sie. Bez cōłki czas trwanio kampanije doglōndōmy bieżōncych wyników a – jak trza – ôdpednio je ôptymalizujymy tak, coby efektywnie spożytkować budżet reklamowy.

  ANALIZA

  4. ANALIZA DANYCH A ZACHOWAŃ KŌNSUMYNTŌW

  Skuli durś optymalizacyje wdrożōmy skuteczne solucyje a mōnitorujymy reakcyje na te nowe, by ôstatecznie wypracować sprowdzōny sposōb postympowanio. Analiza danych dostarczo informacyje ô Klijyntach marki a skazuje potyncjalny kerōnek fungowanio. Wiymy, kere wskoźniki sōm ważne w przipadku Twojij reklamy a jeźli warto zwiynkszyć cyna klikniyncia, kosztym pozyskanio bardzij jakościowego Klijynta – dziynki czymu kampanije przinoszōm pożōndane rezultaty.

  RAPORT

  5. PRZEJDRZISTE RAPORTY

  Klarowno kōmunikacyjo jes niyzwykle istotno w przipadku kożdyj spōłpracy. W naszych fungowaniach stawiōmy na przejdrzistość a relacyje – nasi Klienci ôtrzymujōm comiesiynczne raporty, kere wyraźnie ôbrazujōm stopiyń realizacyje założōnych cylōw, wnioski a rekōmyndacyje co do prziszłych fungowań.

  Zowdy pamiyntej, iże ôd kōnkuryncyje
  dzieli Cie ino jedno tykniyncie myszkōm.

  LOLSON ZAWADZKI

  DLACZEGO WERCI SIE UŻYĆ USUG NASZYJ AGYNCYJE?

  • przirychtujymy unikalne a atrakcyjne treści reklamowe dlo Twojij marki,
  • budujymy pożōndany wizerōnek Twojij marki w necu,
  • gwarantujymy przejdrzisty a stały kōntakt na kożdym etapie spōłpracy,
  • zapewniōmy stało ôpiyka nad reklamōm Facebook Ads – niy musisz ô tym pamiyntać!

  Reklamy na Facebooku a Instagramie posiadajōm rozbudowane możliwości kōnfiguracyje. Przedstawiōmy Ci je a społym wybierymy te, kere nojlepiej pasujōm do Twojij fyrmy! Skōntaktuj sie z nami a ôpowiydz nōm ô cylach, kere chcesz zryalizować – zapropōnujymy rozwiōnzanie szyte na miara! Wierzymy, iże bez ôtwartość a zaufanie ôsiōngnymy zamiyrzōne efekty!

  REKLAMOWO KAMPANIJO
  NA FACEBOOKU
  — CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

  POZNANIY PREFERENCYJE KLIJYNTŌW

  Wskoźniki dostarczajōm informacyje na tymat wiyku, płci, kere chyntnij ryagujōm na dane kreacje. Wiymy, jak zarzōndzać potrzebami Twoich odbiyroczy a dostosowywać do nich ôdpednie kōmunikaty. Tworzimy treści ukierōnkowane na konkrytno grupa ôdbiyroczy. Regularnie kludzōne kampanije reklamowe pozwolajōm na wychwycyniy zachowań Kōnsumyntów a ich preferencyje, bez co reklamy sōm coroz efektywniyjsze.

  WZROST KŌNKURYNCYJNOŚCI MARKI

  Niy czekej, aż Klijynt znojdzie Twoja firma. Pokoż mu, iże mosz to, czego ôn właśnie szuko! Treści spōnsorowane pozwolajōm na dotarciy do Klijynta jeszcze tego samego dnia, bez kōniyczności miyrzynio sie z multum rōżnorodnych publikacyjōw. Dostarczaniy odpednich treści do ôdpednich persōn, w ôdpednim czasie jes znaczōnco zolytōm. Dodatkowo w tyn sposōb budujymy rozpoznawalność marki – Klijynci, kerzy zapoznali sie z logo a identyfikacyjōm fyrmy, przy ôkazji zakupu wykożōm sie wiynkszym zaufaniym a spodobaniym do wykōnanio akcyje.

  BUDOWA WIZERŌNKU MARKI ABO PODPORA DLO PRZEDOŻY

  Noczynie Facebook Ads umożliwio zarzōndzaniy kampanijami, w zalyżności ôd cylu, jaki chcymy ôsiōngnōńć. Może zależy Ci na zbudowaniu świadōmości na tymat marki abo jij wizerōnku? Może ôferujesz produkty a usugi online, skuli tego ôczekujesz fungowań podpiyrajōncych cyle przedażowe? Używōmy naszego doświadczynio a wiydzy ô mychanizmach fungujōncych na Facebooku a Instagramie, sōm my w stanie właściwie ukerōnkować kōmunikaty a sprawić, iże dotrōm ône do ôdpednich ôdbiyroczy.

  MŌNITORING RYALIZACYJE CYLŌW

  Bez wcześnij ôbsztalowane cyle, mogymy śledzić skaźniki, kere ôbrozujōm ryalizacyjo konwersyje w kōntekście utworzōnych kampanijōw reklamowych a zestowōw reklam. Bezpostrzedni poglōnd na ôtrzymane wyniki w poszczegōlnych kreacjach daje nōm możnoś wyciōnganio zaawansowanych wnioskōw a dogłymbnyj analizy.

  CASE STUDY

  ALPIN SPORT

  Jak w 1 miesiōnc udało
  sie zwiynkszyć ilość
  transakcyjów ô 91,67%?

  KLINIKA TEODOROWSCY

  Jak w 4 miesiōnce zwiynkszyli my
  wielość używoczōw
  ô ponad 112%?

  CHIRURGIJO PIYRSI

  Jak zbudowalimy SPOŁECZNOŚĆ
  kole marki ôsobistyj,
  co liczy przeszło 3800 ôdbiyroczōw?

  YACHTIC.COM

  Jak zbudowalimy rozpoznawalność marki
  tak, iże ze startupu przerodziła sie
  w globalno wyszukowarka?

  SZUKOSZ SZPECJALISTŌW,
  KERZY STWORZŌM DLO CIA
  SKUTECZNE KREACYJE REKLAMOWE?

  Scroll to Top