Home - Ślōnskŏ gŏdka - MAVIKA

AGYNCYJO NEC-MARKETINGU

AGENCJA MARKETINGU
INTERNETOWEGO

Dobre efekty powstajōm ze synergii poru elemyntōw. Po piyrsze: relacyje. Ône budujōm zaufanie, zaangażowaniy a spōłpraca. Po drugie: cyl — precyzyjnego ôkryślenio co chcesz ôsiognōńć. Jasny cyl to jasny komunikat. Tym sie zajmujymy: kōmunikujymy sie w Twoim imiyniu z Twoimi Klijyntami.

KATARZYNA PRAŻMOWSKA, CEO

PORTFOLIO

MEDYCYNO

Ôd poczōntku istniynio naszyj firmy ôbsługujymy podmioty ze branży medycznyj.
SPROWDŹ Z KIM SPŌŁPRACUJYMY →

E-COMMERCE

Szpecjalizujymy sie w kōmpleksowyj reklamie dlo internetowych geszeftów.
SPROWDŹ Z KIM SPŌŁPRACUJYMY →

SMALL BUSINESS

Pōmogōmy małym biznesōm zaistnieć w Internecie a tworzymy marki ôd zera.
SPROWDŹ Z KIM SPŌŁPRACUJYMY →

FINANSE

Stworzylimy moc profesjonalnych treści a rozwiōnzań dlo Klientōw branży finansowyj.
SPROWDŹ Z KIM SPŌŁPRACUJYMY →

DŌM M A ÔGRŌD

Zapewniōmy synergiczny e-marketing firmōm z branży budowlanyj a ôgrodniczyj.
SPROWDŹ Z KIM SPŌŁPRACUJYMY →

NA TYM SIE ZNŌMY

Sōm my agyncjōm internet marketingu we Katowicach. Pōmogōmy naszym Klijyntōm ôsiōngać zamiyrzōne cyle — biznesowe, kōmunikacyjne a marketingowe. W relacyjach z Klijyntami stawiōmy na lojalno a skuteczno spōłpraca — budujymy stabilny wizerōnek, nadajymy richtung, znajdujymy Klijyntōw a pōmogōmy przedać produkty. Jeśli ôczekujesz synergicznego a wyrazistego marketingu w swojij firmie, to niy trafiłeś sam bez cufal. Pokludzymy Cia bez świat reklamy.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

ZAJTY WWW

Tworzymy zajty www ôd A do Z — projektujymy, ôptymalizujymy a wykonujymy prace programistyczne.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

GOOGLE ADS

Reklama w Google to trzōn naszego fungowanio. Systematyczne kampanije dadzōm ryalne efekty, mierzalne wyniki a zwrot kosztōw.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

POZYCJONOWANIY I SEO

Ôferujymy kompleksowe fungowania SEO — ôd audytu po ôptymalizacyjo, jak tyż fungowania onsite a offsite. Publikujymy tyż teksty zmocniajōnce pozycyjo zajty w Google.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

SOCIAL MEDIA

Prowadzymy profile firmowe na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

SOCIAL ADS

Prowadzymy kampanije reklamowe na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście. Kreujemy skuteczne kōmunikaty, mōnitorujymy kampanije a tworzymy raporty.

Oferta Agencja Marketingu Internetowego

COPYWRITING

Tworzymy wysokij jakości teksty na potrzeby social media, wpisōw blogowych, artiklōw szponsorowanych, a także treści na zajty internetowe.

PROJEKTY GRAFICZNE

Efekt piyrszego wrażynio jes lagramyncki. Jak myślisz, wiela Klientōw mōg żeś stracić już na starcie skirz zaniydbanego wizerōnku?

STRATEGIJE A AUDYTY

Dziynki wnikliwymu audytowi a kōmpleksowyj strategije, pōmogymy Ci ôbrać cyl a dōmy noczynia, coby trafić akuratnie tam, kaj dycki chciołś być.

DESIGN THINKING

Stosujymy nowatorsko metoda tworzynio strategije, kero pozwalo nōm „ôbuć bōty Klienta” a dogłymbnie poznać jego potrzeby.

POZNEJ NOS!

Tworzymy agencyjo internet marketingu  w Katowicach. Ôd 2013 roku kōmpleksowo budujymy wizerōnek naszych Klientōw, dostarczajōnc im produkty nojwyższyj zorty. Jesteśmy ôtwarci na dugofalowo a dynamiczno spōłpraca. Sōm my po to, by dodać krzideł Twojij marce w necu.

Katarzyna
Prażmowska

CEO

Katarzy Prazmowska Agencja marketingu internetowego

Magdalena
Wręczycka

Account Manager

Sandra
Dominik

Content Specialist

Sandra Król

Maciej
Bednarczyk

Content Specialist

Maciej Bednarczyk

Katarzyna
Stawiarska

Content Specialist

Wojciech
Szeszko

Junior Account Manager

Maksymilian
Richter

Graphic Designer

Maksymilian Richter

Karolina
Szeja

Office Manager

CASE STUDY

ALPIN SPORT

Jak w 1 miesiōnc udało
sie zwiynkszyć ilość
transakcyjów ô 91,67%?

KLINIKA TEODOROWSCY

Jak w 4 miesiōnce zwiynkszyli my
wielość używoczōw
ô ponad 112%?

CHIRURGIJO PIYRSI

Jak zbudowalimy SPOŁECZNOŚĆ
kole marki ôsobistyj,
co liczy przeszło 3800 ôdbiyroczōw?

YACHTIC.COM

Jak zbudowalimy rozpoznawalność marki
tak, iże ze startupu przerodziła sie
w globalno wyszukowarka?

Star Fleet

Jak my wkroczyli w nowy wymiŏr
wynajmu dugoterminowego?

KLIJYNCIO Ô NOS

Nasza spōłpraca trwo już ôd poru miesiyncy i ze czystym sumiyniym polecōm Mavika. To zgrany tim profesjonalistōw, kerym ufōm a wiym, iże zrobiōm dobro robota!

ADAM KLUZIK, PACPLAST THERMOFORM POLSKA

Fyrma MAVIKA ôpracowała dlo nos kōncepcyjo naszyj nec-zajty a ja wykōnała. Aktualnie spōłpracujymy pod kōntym aktualizacyje zajty a aktualizacyje technicznyj. Bydōnc kōntynci ze spōłpracy w nojbliższym czasie bydymy spōłym pracowali nad tzw. logobuchym. Fyrma jes wyjōntkowo pod kōntym ludzi z kerymi prziszło mi ôsobiście pracować, jij kreatywności a rzetelności – czego wyroz dōłech na piśmie do Pani Prezes. Dodatkowymi atutami jes ôdpowiedzialność a zaangażowanie i fest indywidualne podyjście do Klijynta a wspiyraniy go swoimi idyjami a doświadczyniym. Polecōm spōłpraca.

GRZEGORZ WICHER, NOMINUS

Mavika to super zgrany tim, kery pōmogo durś a daje solucyje na problymy. Ekipa mo dużo wyobraźnia w kreowaniu wizerōnku i co nojważniyjsze – jego kōnsekwyntnym podtrzymywaniu. Niy ma żodnych problymōw, kej wtoś z timu jes na wakacyjach abo na L4 – zowdy jes wtoś kōmpetyntny do dyspozycyje Klijynta. Na uwags zasuguje tyż tim informatykōw do dyspozycyje online, co fest ułatwio życie! Szefowo ôtwarto na idyje a fest elastyczno w podyjściu do Klijynta.
Polecōm serdecznie

MARIUSZ DUDA, DUDA & INGVES CLINIC

Sōm my fest zadowolyni ze spōłpracy zy agyncyjōm Mavika. Chocioż bezpostrzedni kōntakt jes utrudniōny, agyncyjo pokozuje pełyn profesjōnalizm, co uważōm za ważno zaleta. Krōm srogij dalekości (Islandijo – Polska), spōłpraca przebiygo fest ôbrotnie, a kilometry niy ma problym, co jest dalszym, ôgrōmnym plusym. Mavika to agyncyjo, kero wiy, jak efektywnie fungować a robi to z dużym zaangażowaniym, co jes fest cynne dlo nos – klijyntōw. Szczerze polecōmy a pozdrowiōmy.

GODIR KROKAR

Fest polecōm spōłpraca z Agyncyjōm Mavika. To, co wyrōżnio agyncyjo to indywidualne, kobiyce a fest profesjōnalne podyjście do klijynta a doskōnało intuicyjo, jak trza ôdczytywać potrzeby klijyntōw. Pōnad to: profesjōnalne doradztwo a kreatywne idyje, kere zgodne sōm z aktualnymi tryndami. Bez wahanio wystawiōm Paniōm fest dobro ôpinio. Pozdrowiōm, Iwona Woźnica, marsylskie.pl

P. IWONA, MYDLARNIA MARSYLSKIE.PL

Spōłpraca z Mavika ôcyniōm fest wysoko. Wożymy sie ich kōmpetyncyje, kreatywność a fest sprowny kōntakt. Mavika to agyncyjo, na kero idzie rachować. Polecōm ôsobōm, kere poszukujōm wszechstronnyj agyncyje ze srogim doświadczyniym w branży.

P. SEBASTIAN, T&R BIOEKO

Trefy, godki a sugestie idealnie ôdpowiadały moim potrzebōm. Fest docyniōm profesjōnalne propozycyje a solucyje na „moja kapsa” – wysoko jakość za przystympno cyna. Myśla, iże nasze zawodowe cesty jeszcze niy roz sie zbiygnōm.

SEBASTIAN KROSNY, SPORTOWIEC

Potrzebowałach strategije marketingowyj. Nojważniyjsze we spōłpracy bōł dlo mie dialog a zebraniy w jednym dokōmyncie wszyjskich elymyntōw strategije a sposobōw jij ryalizacyje. Zaskoczył mie przedstawiōny ôgrōm możności, fest kreatywne podyjście. Fest cynia przyjazno atmosfera, cierpliwość a zrozumiynie dlo moich potrzeb, przełożynie tego na jynzyk a fungowania marketingowe. Jakbych miała ôkreślić to w poru słowach to kreatywność połōnczōna ze pragmatyzmym, jak tyż terminowość a rzetelność w ryalizacji planu.

GRAŻYNA PŁAWSKA, TRENER MENADŻERÓW

Serdecznie polecōm spōłpraca z tym timym! Kreatywnie, indywidualnie, fest wyrozumiałe a atrakcyjnie cynowo.

EDYTA KWIATKOWSKA, BUSINESS TRAINER

Fest dobro spōłpraca, gibki kōntakt, ładnie zaprojektowano a czytelno zajta. Miyło, przyjazno a profesjōnalna obsuga. Polecōm!

AKADEMIA PIĘKNA

Logo Alpin Sport
Logo YACHTIC.com
Logo Go-fleet
Rampa Imielin logo
Logo PRSP
Logo NaWidelcu
Logo Opel Asko
bodydry logo
marsylskie.pl logo
Auto Zięba logo
MM Cars logo
Logo Flomar2

POŚLIJ NŌM BRIF!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mavika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d, 40-851 Katowice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

  KŌNTAKT

  Zainteresowała Wos nasza agyncyjo? Poślijcie do nos pytanie abo skōntaktujcie sie z nami bez telefōn.
  Niych poôzprawiōmy!
  32 307 25 27
  Magdalena Wręczycka
  +48 578 433 306
  [email protected]
  Katarzyna Prażmowska
  +48 788 443 603
  [email protected]

  Agencja marketingu internetowego MAVIKA to zespół specjalistów z szeroko pojętej dziedziny, jaką jest reklama w Internecie. Agencja reklamowa w Katowicach, której szukasz to właśnie my! Naszą pracą, a zarazem pasją, jest kompleksowa obsługa firm w sieci, która opiera się głównie na dwóch segmentach (kampanie Google Ads i social media marketing),w efekcie prowadząc do tego, że promocja marki w Internecie jest skuteczna. E-marketing w naszym wykonaniu jest synergiczny.

  Tworzymy kompleksowe kampanie reklamowe w Internecie, które sprawią, że promocja wizerunku Twojej firmy w sieci będzie efektywna. Prowadzenie social media to nasza specjalność – w naszej ofercie znajduje się obsługa profili w serwisach takich jak Facebook, Instagram i LinkedIn. Social media marketing i regularne prowadzenie fanpage’a to jeden z wielu elementów niezbędnych do tego, aby tworzyć skuteczne kampanie marketingowe. Odpowiednio stworzona reklama na Facebooku pozwala zwiększać zasięg i tym samym umocnić pozycję marki na rynku.

  MAVIKA to agencja reklamowa na Śląsku, która profesjonalnie zajmuje się także takimi usługami jak pozycjonowanie SEO i kampanie Google Ads. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnym narzędziom i wzajemnej współpracy, nasi specjaliści tworzą efektywne kampanie SEO, pozwalając na podniesienie pozycji w Google oraz zwiększenie ilości kliknięć na stronie.

  Nasza agencja e-marketingowa posiada w ofercie także blog branding. Prowadzenie bloga firmowego umożliwia kreowanie wizerunku i wzmocnienie sprzedaży poprzez regularną publikację artykułów. MAVIKA to agencja kreatywna, która zaproponuje Ci optymalne rozwiązania, interesujący content i spójne treści. Tworzymy również strony www i landing page – nasze kompetencje obejmują: projektowanie stron, obsługę programistyczną, projektowanie graficzne, wdrażanie funkcjonalności.

  W naszej pracy stawiamy na najwyższą jakość usług. Tworzymy treści jakościowe i przyciągające uwagę. Nasze treści na bloga, teksty na strony www i posty na social media są merytoryczne i interesujące. Grafika i infografika, którą wykorzystujemy w naszych komunikatach jest spójna z wizerunkiem, staranna i dopracowana.

  Obsługa mediów społecznościowych, obsługa SEO, kampanie Google, Facebook, Instagram Ads czy Pinterest Ads czy copywriting to usługi, które wymagają wiedzy, zaangażowania, kompetencji i kreatywności. Powierz marketing swojej firmy specjaliście. Agencja MAVIKA prowadzi profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Zaufało nam mnóstwo Klientów – wielu z nich współpracuje z nami od lat. Wysoki poziom usług stawiamy sobie za priorytet. Staramy się zrozumieć naszych Klientów, wniknąć w strukturę ich firmy, przeanalizować ich potrzeby i spersonalizować metody działania. Nasza strategia e-marketingowa, design thinking, audyt wizerunkowy i audyt SEO pomogą Ci wybrać odpowiednią usługę z naszej oferty. Zapraszamy do kontaktu.

  PARTNYRY MAVIKI