Marketing po ślōnsku - Katowice, Gliwice, Śląsk – MAVIKA

Marketing po śląsku

CZYMU CHCYMY TO ROBIĆ?

MAVIKA utożsamio sie tak z regiōnym, jak i miyszkańcōma. Uwożōmy, iże wacho informować ô inkszości a wyjōntkowości Ślōnska. Chcymy prōmować nasze tradycyje, kultura, godka, ale tyż inksze marki fungujōnce na terynie Ślōnska. Ślōnsk to nasz plac, Ślōnsk to my.

CO MOGYMY DO CIA NARYCHTOWAĆ?

Tak sie skłodo, iże znōmy sie na marketingu. Sōm my agyncyjōm nec-marketingu we Katowicach i ôd 2013 roku kōmpleksowo budujymy ôbroz naszych Klijyntōw.

CO NOS WYRŌŻNIO?

Gowa pełno idyjōw. Tworzimy niypowtarzalne strategije, kere przidadzōm krzideł Twojij marce.

Gibkość. Przipasowujymy sie do potrzeb naszych Klijyntōw. Utożsamiōmy sie z nimi, tak by wyrobić nojlepsze możliwe rozwiōnzania.

Sōm my połni chyńci. Do kożdego Klijynta podchodzymy indywidualnie, bo mōmy świadōmość, iże kożdy z nich mo inksze potrzeby.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mavika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d, 40-851 Katowice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

  TO MY JUŻ ÔPANOWALI

  DŌMYNA DOCHTŌRSKO

  Sōm my szpecyjalistami w tyj dōmynie, bo srogi trzōn fungowanio naszyj agyncyje to usugi internetowego marketingu dlo branży medycznyj. Co dlō nich robiymy? Bydzie prościj jak powiymy czego niy robiymy. Zajmujymy sie kōmpleksowym bedynōngym internetowych kanałōw placōwek medycznych, m.in. tworzimy zajty www, ôpiekujymy sie social mediami, wachujymy kampanije Ads, szpecjalizujymy sie tyż w pozycjonowaniu, tworzimy treści a grafiki, a i czasym szrajbnymy jaki tekst!

  Branża medyczno – czekōmy na Wos! Z nami Wasza marka wyjdzie na inkszy level!

  STŌMATOLOGIJO

  Szpecyjalisty ôd zymbōw kojarzōm sie z bōlym, sztresym a gorzkim ôbowiōnzkym. Kōnta na social mediach stanowiōm plac, kaj idzie ôcieplić wizerōnek a zbudować głymbsze rylacyje z Pacjyntami. To tyż możliwość przełōmanio przijyntych schymatōw, dziynki tworzyniu edukacyjno–informacyjnego contentu na Facebooku abo Instagramie. Zadbano zajta przizwolo naszym Klijyntōm mieć wyborno wizytka, jak tyż szumny kanał kōmunikacyje miyndzy Pacjyntym a placōwkōm.

  PLASTYCZNO CHIRURGIJO

  Posiadōmy fest sroge doświadczynie we tworzyniu strategije marek z branży plastycznyj chirurgije. Reprezyntancyjo tyj branży czynsto potrzebuje poskludzanio wszyjskiego do kupy, profesjōnalizacyje a skutecznego budowanio włosnyj marki. Dlo naszych Klijyntōw tworzimy social media, kaj pokozujymy ich robota a metamorfozy Pacjyntōw. Dbōmy ô komunikacyjo z publikōm, tak coby zwiynkszyć ich zaangażowanie.

  ESTETYCZNO MEDYCYNA

  W tyj branży rachuje sie piyrsze wrażynie. To jes nojważniyjsze, bez to trza dować srogi pozōr na estetyka, tak co profil bydzie mioł rynce a nogi. Internetowe zajty dlo branży beauty muszōm być przejrziste a zachyncajōnce. Jednak sōm wyglōnd to niy wszyjsko, bez to dbōmy tyż ô wortswa merytoryczno. 

  WETERYNARYJNO MEDYCYNA

  Uwielbiōmy zwiyrza, bez to fungowaniy dlo weterynaryjnych placōwek to dlo nos ôgrōmno uciycha. Tworzimy internetowe zajty, kludzymy social media, kaj jes info ô ôferowanych usugach. Wszyjske te fungowania skerowane sōm do posiedzicieli zwiyrzowych Pacjyntōw. Kożdy Burek mōgby Ci pedzieć, iże znod info ô dobryj placōwce, dziynki nōm.

  Anna Nocoń logo

  ANNA NOCOŃ

   Masaż a pielyngnacyjo ciała – plac, w kerym se dychniesz.

  Akademia Piękna logo

  AKADEMIA PIĘKNA

  Kożdy stōnd wychodzi choby mody bōg.

  Klinika Teodorowscy logo

  KLINIKA TEODOROWSCY

  Klinika, kero pomogo niymocnym zwiyrzōm.

  Duda Ingves logo

  DUDA&INGVES

   Modyrne cyntrum medyczne w Katowicach, kere poprawio to, co je do poprowy.

  PRSP logo

  PRZEMYSŁAW JASNOWSKI

  Majster; szpecyjalista chirurg, kery poprawio życie kożdyj kobiyty.

  SUM logo

  SUM

  Publiczno wyższo szula ô profilu medycznym.

  E-COMMERCE

  Po gowie chodzi Ci pewno idyjo i byś coś zmajstrowōł? Ty, żeś teroz trefiōł, jak śliwka w kōmpot. Tworzimy necowe geszefty a kludzymy komplyksowe kampanije za pōmocōm profesjōnalnych noczyń do ôptymalizacyje procesōw sprzedażowych. Posiadōmy tim szpecyjalistōw a doświadczynie, kere przizwoli Ci wyprzedzić kōnkuryncyjo. Nasi Klijynci e-commerce używajōm u nos usug, takich jak: rychtowanie internetowych zajt, Facebook Ads, Google Ads a pisaniy tekstōw produktowych.

  Chcesz stworzić geszeft abo polepszyć swoje wyniki? Dowej do nos, my Ci wszyjsko machnymy!

  HAMOZIE I SZPORT

  Stworzyniy sklepu online ze szportowym asortymyntym – niy ma problymu. Zrobiymy to roz, dwa. Potym zajmnymy sie Twojimi social mediami i bydziesz majster. Zajmowaniy sie online geszeftami ze sprzyntym szportowym ôznaczo dlo nos sukcesywne tworzyniy szpecjalistycznych ôpisōw produktōw, ale tyż angażujōncy content na social media. Mogymy dorzucić tyż fungowania reklamowe i spōłpraca z influencerami. Wszyjske te fungowania maksymalnie spiyrōmy kampaniami Google Ads, kero przizwolo naszym Klijyntōm na stało kōntrola sytuacyje.

  KOSMETYKA

  Wiela razy tworzili my już dlo marek beauty, tego żodyn niy spamiynto. Kożdy roz mōmy przi tym szpas. Dyć to jes fajno sprawa – kryowaniy contentu ôpartego na spōjnym kodzie wizualnym! Dlo naszych Klijyntōw tworzimy szykowne bannery reklamowe na kanały social media, ale tyż Google Ads. Cieszymy sie, iże mogymy budować społeczność postrzōd stałych fanōw marki, a wroz poszyrzać kistka potyncjalnych Klijyntōw.

  RAJZY

  Trocha chodzymy po gōrach, bez to kożdego Klijynta z turystycznyj branży przijmujymy z ôtwartymi rynkami. Sōm my pasjōnatami rajzowanio a ciōngłego poszyrzanio horyzōntōw, tōż trocha sie na tych tymatach znōmy. Mogymy zajmnōńć sie kōntrolowaniym Twojich kanałōw social media, mogymy sztartnōńć z e-mail marketingiem a tworzić ciykawe treści na Twoja zajta. Co ino chcesz!

  Alpenpark logo

  ALPENPARK

   Sam sie ôblyczesz na ausflug a szpacyr po gōrach.

  Alpinsport logo

  ALPINSPORT

  Geszeft z hamoziami do chodzynio po gōrach.

  Bodydry logo

  BODYDRY

   Producynt batkōw, bistynaltrōw, rajstop a inkszych maneli, chroniących przed zimotōm.

  Awesome Cosmetics logo

  AWESOME COSMETICS

  Marka, kero dbo ô to, co by kożdy mioł skōra jak u niymowlaka.

  Marsylskie lgoo

  MARSYLSKIE.PL

  Kosmetyki naturalne, kere przyszły do nos z połedniowyj Francyje.

  Logo Lanotti

  LANOTTI

  Sam kupisz szykowne pamiōntki chrztu, pamiōntki kōmunijne, jak tyż mocka inkszych gyszynkōw.

  Omegabis logo

  OMEGABIS.COM.PL

  Nojwyższyj jakości balōny reklamowe z nadrukiym.

  MALI GYSZEFCIORZE

  Mosz mały biznes? Chyntnie niysymy pōmoc, wiedza a doświadczynie tyż myńszym markōm. Dobierymy ôdpednio strategijo fungowanio, zapropōnujymy adekwatny budżet a pōmogymy ôdnojś sie we wielgim świecie marketingu. Ôgrōmne serce i zaangażowaniy, co żeś wraziōł we tworzynie swojego gyszeftu, może prziniyś srogo popularność a profit!

  Mały biznes – sroge larmo! Ty sie nawet niy zastanowiej, zrōb piyrszy krok, a my zrobiymy reszta!

  SZTARTUJ JAK RAKETA

  Jeźli mosz mały biznes, to pewnie ôbawiosz sie, iże niy podarzi Ci sie przebić w Internecie, to teroz suchej! My fungujymy uzdanie i żodyn ruch na rynku nōm niystraszny. Ôbmyślano strategijo, kōnsekwyncyjo a kōmplyksowe podyjście. Szafnymy sukces razym! Ty mosz spodobanie a herce do swojigo biznesu, a my możliwości by rozwinōńć jego krzidła!

  Elmigo logo

  ELMIGO

  Ze hasiow robiōm cuda.

  Imperial logo

  IMPERIAL DOG

  Sam twōj pupil zrobi sie na bōstwo.

  Namoment logo

  NAMOMENT.PL

  Platforma, za pōmocōm keryj możesz wypożyczać klamory.

  Logo Lanotti

  LANOTTI

  Sam kupisz szykowne pamiōntki chrztu, pamiōntki komunijne, gyszynki godne i z przileżytości narodzin jak tyż mocka inkszych.

  Paryż z Ewą logo

  PARYŻ Z EWĄ

  Sam znojdziesz nojlepszego ôkludzocza po Paryżu.

  Pflegerin24 logo

  PFLEGERIN24

  Z niymi mogesz po leku ciś na robota do Niymiec, za ôpiekuna starzików.

  SZPECYJALISTY ÔD RACHOWANIO

  Wiysz czymu niy trzimiesz geldu we zokach? Bo istnieje branża finansowo! Podstawōm marketingu fyrm ôferujōncych usugi z zakresu ksiyngowości, finansōw, eli usug prawnych je niyskazitelny i ekspercki wizerōnek w internecie. Kōmplyksowe fungowaniy na social mediach, budowaniy internetowych zajt a sukcesywno robota w Google Ads a SEO, przizwolajōm naszym Klijyntōm cieszyć sie coroz lepszōm rozpoznawalnościōm a coroz srogszym zainteresowaniym ôfertōm.

  Fyrmy z branży finansowyj niy majōm leko, ale my dźwigōmy wszyjsko. Bez to sztartuj do nos a zaroz ci zrobiymy wizerōnek jak trza!

  BIŌRA RACHUNKOWE

  Jeźli chodzi ô online marketing, to branża rachunkowo-ksiyngowo jeszcze niy funguje tak, jak winna. Internetowe zajty rōżniōm sie ôd teroźnyj estetyki, treści sōm ôkrojōne, a fungowaniy fest ôgraniczōne. Społym z naszymi Klijyntami postanowiyli my to zmiynić! Tworzimy moderne, wykroczajōnce poza szablōna zajty prezyntujōnce we spōsōb przejzdrzisty wszyjske usugi fyrmy. Ôkrōm tego starōmy sie wyeksponować nojczyńścij zadowane pytania, moderne rozwiōnzania e-księgowości jak tyż formular kōntaktowy dlo interesantnych Klijyntōw. Mogymy tyż ôgarnōńć serwis zawiyrajōncy fachowe artikle. Wyglōndo dobrze, pra?

  TECHNOLOGIJO WE FINANCACH

  Jeźli godka ô zaawansowanych technologicznie rozwiōnzaniach dlo branży finansowyj, to szumnie ôdnajdujymy sie we branży Fin-Tech. Niy mosz sie ô co tropić, my to szafnymy. Ôbsugujymy kōmpleksowo jedna z coroz barzij rozpoznawalnych na rynku wynajmu długoterminowego aut fyrma. Spōłpracujymy w zakresie ôgarnianio social mediōw — Facebooka, Instagrama i LinkedIna, wdrażōmy zaawansowane kampanije reklamowe na Google Ads a Facebook Ads, piszymy ekspyrckie artikle na bloga, a tyż rychtujymy fungowaniy w zakresie SEO. Mōmy tyż doświadczynie w e-marketingu pożyczek online, kery wymōgo ôdpednigo przeszkolynio w zakresie prawnym a merytorycznym. W tym przipodku postawiyli my na atrakcyjny content marketing społym z reklamōm na Facebooku, jak tyż zadbalimy ô coroz lepsze pozycjonowaniy marki.

  KANCYLARYJE PRAWNICZE

  Internetowe zajty to noczynie budowanio wizerōnku w kożdyj branże – tyż prawnyj. Wykōnali my zajty dlo poru kancelariii prawniczych.

  W przipodku tyj zorty projektōw, za cyl postawiyli my sie zaprezyntowaniy wysokich kōmpetyncyje a eksperckiego wizerōnku kancylaryje. Coby go ôsiōngnōńć, piszymy wysokij jakości teksty, co przizwolōm Klijyntowi ze snadnościōm zapoznać sie z ôfertōm, a tyż projektujymy zajty ze spotrzebowaniym farbōw a form budzōncych zaufanie a podkryślajōnce profesjōnalizm kancylaryje. Jes żeś ekspertym, to musisz wyglōndać jak ekspert, pra?

  CHAŁPY A INKSZE PLACE, KAJ IDZIE MIYSZKAĆ

  Klarowno a estetyczno ôferta to jes bezma klucz do sukcesu. Przygotowujōnc zajta noleży dać pozōr, coby była przirychtowano tak dlo biznes partnyrōw, jak i dlo Klijyntōw indywidualnych. Wyglōnd zajty trza przipasować tak, by nojlepij ekspōnowoł efekty roboty fyrmy. Werci zadbać tyż ô zachyncajōnce ôpisy realizacyje a podsztrychowaniy wartości, kerymi keruje sie fyrma we swojich inwestycyjach. Jak dociepniesz tyż moderne elymynta zaczerpniynte ze architektury a designu — gyometryczne klōmpy, marmōr a minimalistyczne formy, to wychodzi szykowno zajta.

  Adamiecki logo

  ADAMIECKI

  Gyricht kōmornik, jak ftoś mo dług to je srogo szansa, iże sie treficie.

  Doradcy i Księgowi logo

  DORADCY I KSIĘGOWI

  Kance§laryjo ôd spraw amtowych, dowki, ksiyngowość a inksze sprawy, kere ludzi przerożajōm.

  Feniko logo

  FENIKO.PL

  Sam zaglōndosz, jak niy mosz geldu we portmanyju.

  Elbest logo

  ELBEST HOTELS

  Siec hotelōw, kaj ôdpoczniesz na piyknych wczasach, weekendzie eli urlaubie we spa.

  ECP logo

  ECP

  Spōłka, kero spomago gyszefciorzy we transgranicznyj działalności.

  Nominus Logo

  NOMINUS

  Cyntrum ôbrachōnkōw a dowek.

  Logo PPC

  PCC POLAND

  Szkolynio dlo pracownikōw publicznych amtōw.

  CHAŁPA I ZYGRODA

  Ôferujymy moc fungowań, co pōmogajōm wypromować fyrmy budowlane a ogrodnicze w necu. W tyj branży szumnie wybadujōm fungowanio z zakrysu SEO i Google Ads. Dlo naszych Klijyntōw regularnie publikujymy eksperckie artikle szpōnzorowane a kludzymy zaplanowane kampanije Google Ads. Wielgo uciecha sprawio nōm tyż tworzyniy treści na social media. Sami uwielbiōmy design — to w tym tymacie czujymy sie jak ryby w wodzie! Ôblycz byklajdōng kōmpielowy i ruszōmy na podbój internetu!

  Pokoż sie światowi! Ciś do nos, a sprawiymy, iże kistka stałych Klijyntōw bydzie rosła, a Ty bydziesz mioł dobry humor a dobry biznes!

  SKLEP Z MANELAMI DO ZEGRŌDKI

  Dbaniy ô zygroda, uprawa zielynin a ôwocōw, jak tyż pielyngnacyjo roślin nigdy sie niy znudzōm! Coby zachyncić pasjonatów ôgrodnictwa do zainteresowanio sie markōm, kluczowe jes przekozaniy im wertu, co bydzie interesant. Prawie tako strategijo szkrobiymy w przipodku naszych Klijyntōw z branży ogrodniczyj a budowlanyj. W kōmunikacyji skupiōmy sie na sezōnowości produktōw, czasym ciepnymy tyż jakoś porada ô pielyngnacyji zygrody. Tworzimy atrakcyjne wizualnie, prziciōngajōnce pozōr grafiki opatrzone wertownōm treściōm. Ty sie jeszcze zastanowiosz?

  MARKETY BUDOWLANE

  Mōmy doświadczynie w długofalowyj spōłprace ze lokalnymi marketami a budowlanymi geszeftami. Dbōmy ô wizerōnek naszych Klijyntōw w social mediach a ô wysoko pozycyjo w wyszukiwarce Google. Naszym atutem jes lifrowaniy szumnyj jakości contentu, kery przizwolo budować marce wizerōnek eksperta a sprawiać, iże kistka szczyńśliwych Klijyntōw rośnie z miesiōnca na miesiōnc!

  Logo Centrum Ogrodu

  CENTRUM OGRODU

  U nich kupisz szykowny sprzynt do zegrōdki.

  Egardenia logo

  EGARDENIA.PL

  Mateiały do roboty w zygrodzie.

  Logo Flomar2

  FLOMAR2

  Szpecyjalisty w ôbrōbce metalu.

  Logo Godir Krokar

  GODIR KROKAR

  Sōm dystrybutōrami, hurtowniami a detalistami, a na Islandyji zaufały im już stōwki klijyntōw.

  Logo Hetta Supply

  HETTA SUPPLY

  Sam kupisz meble do zegrōdki.

  Narmal logo

  NARMAL

  Budowlano hurtownia we Sosnowcu.

  Logo Obroki

  OBROKI

  Ôferujōm do wynajmu plac na handel, skłod, abo biōro.

  Logo Okno na Świat

  OKNANASWIAT.COM.PL

  Zalōn ôkyn, dźwiyrzy a rolet.

  Logo Rampa Imielin

  RAMPA IMIELIN

  Budowlano hurtownia we Imielinie.

  Logo 9design

  9DESIGN

  Geszeft, w kerym kupisz moderne meble, ôzdoby a inksze szpargały.

  Logo Wzorcownia R64

  WZROCOWNIA R64

  Z niymi stworzisz swojsko chałpa.

  Logo ZRB

  ZRB TECHBUD

  Sam bitujōm posugi wynajmu sprzyntu budowlanego.

  MOTORYZACYJO

  Tyn sektōr barzo czynsto kojarzi sie z elegancyjōm, luksusym a ôfertōm skerowanōm idyalnie do potrzeb kōnkretnego klijynta. Cołki czas powstowajōm nowe autozalōny, bitujōnce auta używane a nowe, kere perfekt sie prezyntujōm. Trza pamiyntać, iże motobranża jes jedna z nojbarzij kōnkuryncyjnych. Rynek autowy jes teroźnie tak srogi, iże posiedziciele zalōnōw, komisów, eli zerwisōw autowych muszōm sie natrudzić, coby skutecznie wyprōmować swōj biznys. Ale niy ma co sie stresować do przodka, lepij podyjmnōńć forymne kroki a cieszyć sie sukcesym!

  Kludzisz fyrma we motosektōrze? Perfekt sie skłodo, bo nadōmy wartkości Twojimu biznysowi!

  AUTOZALŌNY

  Dlo naszych klijyntōw z motobranży  tworzimy efektowne zajty internetowe, kere poza wrażyniami estetycznymi lifrujōm tyż wertownych informacyji. Tworzōne bez nos zajty sōm wykōnane ze ôpatrowaniym ô nojdrobniyjsze ôsobliwości, ale tyż zgodnie z najnowocześniejszymi tryndami.

  WYNAJEM AUT

  Czego potrzebujesz przed kupnym nowyj fōry? Toć informacyje. tworzimy wertowny content na mydia społecznościowe abo bloga, tak by kożdy znod wyjōntkowo wożne informacyje. Mogymy tyż machnōńć robota w Google Ads a SEO, tak co powolutku bydziesz szoł po swōj sukces.

  Logo Asko

  ASKO

  Sklepikorz aut marki Opel.

  Logo Auto Zięba

  AUTO-ZIĘBA

  Geszeft, kaj kupisz wymarzono fura.

  Logo MMcars

  MMCARS

  Zalōn autowy.

  Logo Star Fleet

  STAR FLEET

  Fyrma, kero bituje wynajem aut na dugi czas.

  FYRMY INDUSTRYJALNE

  Fyrmy industryjalne barzo rzodko kojarzōm nōm sie ôbecnościōm w Internecie, a tym barzij mydiach społecznościowych. My chcieli przełōmać tyn stereotyp i uzdalimy pokozać ta branża trocha w inkszym świetle. Dlo naszych klijyntōw majōncych fyrmy industryjalne kludzymy kompleksowy bedynōng internetowy. tworzimy witryny, na kerych kludzymy dycki teroźno kōmunikacyjo z wykorzystywaniym jakościowych treści a grafik. Ôdpowiadōmy tyż za pozycjonowaniy zajty internetowyj a kampanije Google Ads, kere gynerujōm napływ nowych klijyntōw. Wszyjsko podparte je ôdpedniymi fungowaniami SEO, coby kożdy z naszych Klijyntōw mōg przekōnać sie, iże ôbecność we internecie to isto sprawa w dzisiyjszych czasach.

  Marketing internetowy niy jes dlo Cia? Festelne słowa, przijdź do nos a wartko zmiynisz zdanie!

  Logo AKPO

  AKPO.COM.PL

  Z aluminium zrobiōm wszyjsko, co ino bydziesz chcioł.

  Logo BioEko

  BIOEKO

  Sam zajmujōm sie pozyskiwaniym, transportowaniym a gospodarowaniym materyje ôrganicznyj.

  Logo Godir Krokar

  MMCARS

  Autozalōn, w kerym znojdziesz do sia pojazd do rajzowanio po naszym Ślōnsku 🙂

  Logo Instalex

  INSTALEX

  Kompleksowe posugi instalacyje grzywcze, sanitarne, jak tyż pōłny zakrys posug hydraulicznych.

  Pacplast Logo

  PACPLAST THERMOFORM

  Sam robiōm ôbpakowania roztōmajtyj zorty.

  Logo Tares

  TARES

  Profesjōnalne, ôcylowe cyntrum serwisowe.

  SZUKASZ AGENCJI, KTÓRA
  WIE JAK ROBIĆ
  MARKETING PO ŚLŌNSKU?