Marketing po ślōnsku - Katowice, Gliwice, Śląsk – MAVIKA

Marketing po śląsku

JAK MY WPADLI NA TO?

MAVIKA utożsamiŏ sie tak z regiōnym, jak i miyszkańcōma. Uwŏżōmy, iże wacho informować ô odmienności i wyjątkowości Ślōnska. Chcymy prōmować nasze tradycje, kulturã, gŏdka, ale tyż inksze marki fungujōnce na terynie Ślōnska. Ślōnsk to nosz plac, Ślōnsk to my.

CO MOGYMY DO CIEBIE NARYCHTOWAĆ?

Tak sie skłŏdŏ, że znōmy sie na marketingu. My sōm agyncyjōm marketingu internetowego w Katowicach i ôd 2013 roku kōmpleksowo budujymy ôbrŏz naszych Klijyntōw.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Łeb połny idyji. Tworzimy niepowtarzalne strategije, kere przidadzōm krzideł Twojij marce.

Gibkość. Przipasowujymy sie do potrzeb naszych Klijyntōw. Utożsamiōmy sie z niymi, tak by wyrobić nojlepsze możliwe rozwiōnzania.

My sōm połni chyńci. Do kożdego Klijynta podchodzimy indywidualnie, bo mōmy świadōmość, iże kożdy z nich mŏ inksze potrzeby.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Mavika sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d, 40-851 Katowice. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

  TO MY JUŻ ÔPANOWALI

  DŌMYNA DŎCHTŌRSKŎ

  My sōm szpecyjalistami w tyj dōmynie, bo srogi trzōn fungowaniŏ naszyj agyncyji to usugi marketingu internetowego dlŏ branży medycznyj. Co dlō nich robiymy? Ty sie lepij spytej, czego my niy robiymy, bydzie prościj. Zajmujymy sie kompleksowym bedynōngym kanałōw internetowych placōwek medycznych, m.in. tworzimy fest fajne strōny www, ôpiekujymy sie social mediami, wachujymy kampanije Ads, szpecjalizujymy sie tyż w pozycjonowaniu, tworzimy treści i grafiki, a i czasem szrajbniemy jaki tekst!

  Branża medycznŏ – czekōmy na Wŏs! Z nami Waszŏ marka wlezie na inkszy level!

  STŌMATOLOGIJŎ

  Szpecyjalisty ôd zymbōw kojarzōm sie z bōlym, sztresym i gorzkim ôbowiōnzkym. Kōnta na social mediach stanowiōm plac, kaj idzie ocieplić wizerōnek i zbudować głymbsze relacje z Pacjyntami. To tyż możliwość przełamania przijyntych schymatōw, dziynki tworzyniu edukacyjno–informacyjnego contentu na Facebooku abo Instagramie. Zadbano strōna internetowŏ przizwŏlŏ naszym Klijyntōm stanowić wybornõ wizytkã, jak tyż szumny kanał kōmunikacji miyndzy Pacjyntym a placōwkōm.

  CHIRURGIA PLASTYCZNŎ

  Posiadōmy fest sroge doświadczynie we tworzyniu strategii marek z branży chirurgii plastycznyj. Reprezyntanciŏ tyj branży czynsto potrzebuje poskludzania wszyjskiego do kupy, profesjōnalizacyji i skutecznego budowaniŏ włŏsnyj marki. Dlŏ naszych Klijyntōw tworzimy social media, kaj pokazujymy ich robotã i metamorfozy Pacjyntōw. Dbōmy ô komunikacje z publicznościōm, tak coby zwiynkszyć ich zaangażowanie.

  MEDYCYNA ESTETYCZNŎ/ BJUTI

  W tyj branży rachuje sie piyrsze wrażynie. To je nojważniyjsze, bez to trza swrŏcać fest dupno uwŏgã na estetykã, tak co profil bydzie mioł rynce i nogi. Strōny internetowe dlŏ branże bjuti winny być przejrziste i zachyncajōnce. Jednak sōm wyglōnd to niy wszyjsko, bez to dbōmy tyż ô wŏrstwã merytorycznõ.

  MEDYCYNA WETERYNARYJNŎ

  Uwielbiōmy zwiyrzynta, bez to fungowanie dlŏ placōwek weterynaryjnych to dlŏ nŏs ôgrōmnŏ uciecha. Tworzimy strōny internetowe, kludzymy social media, kaj je info ô ôferowanych usugach. Wszyjske te fungowania skerowane sōm do dlŏ posiedzicieli zwierzyncych Pacjyntōw. Kożdy Burek mōgby Ci pedzieć, iże znŏd info ô dobryj placōwce, dziynki nōm.

  Anna Nocoń logo

  ANNA NOCOŃ

  Masaż i pielęgnacja ciała – plac,
  w kerym se dychniesz.

  Akademia Piękna logo

  AKADEMIA PIĘKNA

  Kożdy stōnd wyłazi choby mody bōg.

  Klinika Teodorowscy logo

  KLINIKA TEODOROWSCY

  Klinika, kerŏ pomogo niymocnej zwierzinie.

  Duda Ingves logo

  DUDA&INGVES

  Moderne cyntrum medyczne w Katowicach, kere poprawiŏ to, co je do poprŏwy.

  PRSP logo

  PRZEMYSŁAW JASNOWSKI

  Majster; szpecyjalista chirurg, kery poprawiŏ życie kożdyj baby.

  SUM logo

  SUM

  Publicznŏ szkoła wyższŏ ô profilu medycznym.

  E-COMMERCE

  Po gowie łazi Ci pewnŏ idyjŏ i byś coś zmajstrowōł? Ty, żeś terŏz trefiōł, jak śliwka w kōmpot. Tworzimy sklepy internetowe i kludzymy kompleksowe kampanije za pōmocōm profesjōnalnych nŏczyń do ôptymalizacyji procesōw sprzedażowych. Posiadōmy zespōł szpecyjalistōw i doświadczynie, kere przizwoli Ci wyprzedzić kōnkuryncyjõ. Nasi Klijynci e-commerce używajōm u nŏs usug, takich jak: rychtowanie strōn internetowych, Facebook Ads, Google Ads i pisanie tekstōw produktowych.

  Chcesz stworzić sklep abo polepszyć swoje wyniki? Dŏwej do nŏs, my Ci wszyjsko machnymy!

  HAMOZIE I SZPORT

  Stworzynie sklepu onlajn z asortymentem szportowym – niy ma problymu. Zrobiymy to rŏz, dwa. Potym zajmnymy sie Twojimi mediami społecznościowymi i bydziesz majster. Zajmowanie sie sklepami onlajn ze sprzyntym szportowym ôznaczŏ dlŏ nŏs sukcesywne tworzynie szpecjalistycznych ôpisōw produktōw, ale tyż angażujōncy content na social media. Mogymy dorzucić tyż fungowania reklamowe i spōłpracã z influencerami. Wszyjske te fungowania maksymalnie spiyrōmy kampaniami Google Ads, kerŏ przizwŏlŏ naszym Klijyntōm na stałõ kōntrolã sytuacji.

  KOSMETYKA

  Wiela razy tworzili my już dlŏ marek bjuti, tego żŏdyn niy spamiyntŏ. Kożdy rŏz mōmy przi tym szpas. Dyć to je fajno sprawa – kreowanie contentu ôpartego na spōjnym kodzie wizualnym! Dlŏ naszych Klijyntōw tworzimy szykowne bannery reklamowe na kanały social media, ale tyż Google Ads. Cieszymy sie, iże mogymy budować społeczność postrzōd stałych fanōw marki, a wrŏz poszerzać kistka potyncjalnych Klijyntōw.

  RAJZY

  Trochã łażymy po gōrach, bez to kożdego Klijynta z branży turystycznyj przijmujymy z ôtwartymi rynkami. Sōm my pasjonatami rajzowaniŏ i ciōngłego poszerzania horyzōntōw, tōż trochã sie na tych tymatach znōmy. Mogymy zajmnōńć sie kōntrolowaniym Twojich kanałōw social media, mogymy sztartnōńć z e-mail marketingiem i tworzić ciekawe treści na Twoja strōnã. Co ino chcesz!

  Alpenpark logo

  ALPENPARK

  Sam sie ôblyczesz na ausflug i szpacyr po gōrach.

  Alpinsport logo

  ALPINSPORT

  Geszeft z hamoziami do łażenia po gōrach.

  Bodydry logo

  BODYDRY

  Producynt batkōw, cychaltrōw, rajstop i inkszych maneli, chroniących przed zimotōm.

  Awesome Cosmetics logo

  AWESOME COSMETICS

  Marka, kerŏ dbŏ ô to, co by kożdy mioł skōrã choby lico niemowlaka.

  Marsylskie lgoo

  MARSYLSKIE.PL

  Kosmetyki naturalne, kere przylazły do nŏs z połedniowyj Francyji.

  Logo Lanotti

  LANOTTI

  Sam kupisz szykowne pamiōntki chrztu, pamiōntki komunijne, gyszynki, jak tyż mocka inkszych.

  Omegabis logo

  OMEGABIS.COM.PL

  Nojwyższyj jakości balōny reklamowe z nadrukiem.

  MALI GYSZEFCIŎRZE

  Mŏsz mały biznes? Chyntnie niesymy pōmoc, wiedzã i doświadczynie tyż myńszym markōm. Dobieremy ôdpedniõ strategijõ fungowaniŏ, zapropōnujymy adekwatny budżet i pōmogymy ôdnojś sie w wielkim świecie marketingu. Ôgrōmne serce i zaangażowanie, co żeś wraziōł we tworzynie swojego gyszeftu, może prziniyś srogo popularność i profit!

  Mały biznes – sroge larmo! Ty sie nawet niy zastanŏwiej, zrōb piyrszy krok, a my zrobiymy reszta!

  SZTARTUJ JAK RAKETA

  Jeźli mŏsz mały biznes, to pewnie ôbawiŏsz sie, iże niy podarzi Ci sie przebić w Internecie, to terŏz suchej! My fungujymy uzdanie i żŏdyn ruch na rynku nōm niestraszny. Ôbmyślanŏ strategijŏ, kōnsekwyncyjŏ i kompleksowe podejście. Szafnymy sukces razym! Ty mŏsz spodobanie i serce do swojigo biznesu, a my możliwości by rozwinōńć jego krzidła!

  Elmigo logo

  ELMIGO

  Ze hasiow robiōm cuda.

  Imperial logo

  IMPERIAL DOG

  Sam twōj pupil zrobi sie na bōstwo.

  Namoment logo

  NAMOMENT.PL

  Platforma, za pōmocōm keryj możesz wypożyczać klamory.

  Logo Lanotti

  LANOTTI

  Sam kupisz szykowne pamiōntki chrztu, pamiōntki komunijne, gyszynki godne i z przileżytości narodzin jak tyż mocka inkszych.

  Paryż z Ewą logo

  PARYŻ Z EWĄ

  Sam znojdziesz nojlepszego ôkludzŏcza po Paryzu.

  Pflegerin24 logo

  PFLEGERIN24

  Z niymi mogesz po leku ciś na robota do Niymiec, za ôpiekuna starzików.

  SZPECYJALISTY ÔD RACHOWANIŎ

  Wiysz czymu niy trzimiesz kasy w fuzeklach? Bo istnieje branża financowŏ! Podstawōm marketingu fyrm ôferujōncych usugi z zakresu księgowości, financōw, eli usug prawnych je niyskazitelny i ekspercki wizerōnek w internecie. Kompleksowe fungowaniŏ na social mediach, budowanie strōn internetowych i sukcesywne robota w Google Ads i SEO, przizwŏlajōm naszym Klijyntōm cieszyć sie corŏz lepszõ rozpoznawalnością i corŏz srogszym zainteresowaniym ôfertōm.

  Fyrmy z branży finansowyj niy majōm leko, ale my dźwigōmy wszyjsko. Bez to sztartuj do nŏs i zarŏz ci zrobiymy wizerōnek jak trza!

  BIŌRA RACHUNKOWE

  Jeźli chodzi ô marketing onlajn, to branża rachunkowo-księgowa w Polsce jeszcze niy funguje tak, jak winna. Strōny internetowe rōżniōm sie ôd terŏźnyj estetyki, treści sōm okrojone, a fungowaniŏ fest ôgraniczōne. Społym z naszymi Klijyntami postanowiyli my to zmiynić! Tworzimy moderne, wykraczające poza szablōna strōny internetowe prezyntujōnce we spōsōb przejzdrzisty wszyjske usugi fyrmy. Ôkrōm tego starōmy sie wyeksponować nojczyńścij zadŏwane pytania, moderne rozwiōnzania e-księgowości jak tyż formular kōntaktowy dlŏ interesantnych Klijyntōw. Mogymy tyż ôgarnōńć zerwis zawiyrajōncy fachowe artykuły. Wyglōndŏ dobrze, niy?

  TECHNOLOGIJŎ WE FINANCACH

  Jeźli mŏwa ô zaawansowanych technologicznie rozwiōnzaniach dlŏ branże financowyj, to szumnie ôdnajdujymy sie w branży Fin-Tech. Niy mosz sie ô co trŏpić, my to szafnymy. Ôbsugujymy kōmpleksowo jednã z corŏz barzij rozpoznawalnych na rynku wynajmu długoterminowego aut fyrmã. Spōłpracujymy w zakresie ôgarnianiŏ social mediōw — Facebooka, Instagrama i LinkedIna, wdrażamy zaawansowane kampanije reklamowe na Google Ads i Facebook Ads, piszymy ekspercie artykułu na bloga, a tyż rychtujymy fungowaniŏ w zakresie SEO. Mōmy tyż doświadczynie w e-marketingu pożyczek onlajn, kery wymŏgŏ ôdpednigo przeszkolenia w zakresie prawnym i merytorycznym. W tym przipŏdku postawiyli my na atrakcyjny content marketing społym z reklamōm na Facebooku, jak tyż zadbalimy ô corŏz lepsze pozycjonowanie marki.

  KANCYLARYJE PRAWNICZE

  Strōna internetowŏ to prawe nŏczynie budowaniŏ wizerōnku w kożdyj branże – tyż prawnyj. Wykōnali my strōny internetowe dlŏ pŏru kancelariii prawniczych.

  W przipŏdku tyj zorty projektōw, za cyl postawiyli my sie zaprezyntowanie wysokich kōmpetyncyji i eksperckiego wizerōnku kancylaryje. Coby go ôsiōngnōńć, piszymy wysokij jakości teksty, co przizwolōm Klijyntowi ze snadnościōm zapoznać sie z ôfertōm, a tyż projektujymy strōny ze spotrzebowaniym farb i form budzōncych zaufanie i podkryślajōnce profesjōnalizm kancylaryje. Je żeś ekspertym, to musisz wyglōndać jak ekspert, pra?

  CHAŁPY I INKSZE PLACE, KAJ IDZIE MIYSZKAĆ

  Klarowna i estetycznŏ ôferta to je bezma klucz do sukcesu. Przygotowujac strōnã przinŏleży swrōcić uwŏgã, by była napasowanŏ tak dlŏ partnyrōw biznesowych, jak i dlŏ Klijyntōw indywidualnych. Wyglōnd strōny trza przypasować tak, by nojlepij eksponował efekty roboty fyrmy. Wacho zadbać tyż ô zachyncajōnce ôpisy realizacyje i podsztrychowanie wartości, co keruje sie fyrma we swojich inwestycyjach. Jak dociepniesz tyż moderne elymynta zaczerpnięte z architektury i designu — geometryczne klōmpy, marmōr i minimalistyczne formy, to wychodzi szykownŏ strōna.

  Adamiecki logo

  ADAMIECKI

  Komornik gyrichtowy, jak ftoś mŏ dług to je srogŏ szansa, iże sie treficie.

  Doradcy i Księgowi logo

  DORADCY I KSIĘGOWI

  Kancylaryjŏ ôd spraw amtowych, dŏwki, księgowość i inksze sprawy, kere ludzi przerażajōm.

  Feniko logo

  FENIKO.PL

  Sam zaglōndŏsz, jak niy mŏsz piniondzy w portmanyju.

  Elbest logo

  ELBEST HOTELS

  Siec hotelōw, kaj ôdpoczniesz na piyknych wczasach, wikyndzie eli urlaubie w spa.

  ECP logo

  ECP

  Spōłka, kerŏ spomago gyszefciŏrzy w transgranicznyj działalności.

  Nominus Logo

  NOMINUS

  Cyntrum ôbrachōnkōw i dŏwek.

  Logo PPC

  PCC POLAND

  Szkolyniŏ dlŏ prŏcownikōw amtōw publicznych.

  CHAŁPA I ZYGRODA

  Ôferujymy glid fungowań, co pōmŏgajōm wypromować fyrmy budowlane i ogrodnicze w Internecie. W tyj branże szumnie wybadujōm sie fungowaniŏ z zakresu SEO i Google Ads. Dlŏ naszych Klijyntōw regularnie publikujymy eksperckie artykuły szpōnzorowane i kludzymy zaplanowane kampanije Google Ads. Wielkõ uciechã sprawiŏ nōm tyż tworzynie treści na social mediach. Sami uwielbiōmy design — to w tym tymacie czujymy sie jak ryby w wodzie! Zakłŏdej byklajdōng kōmpielowy i ruszōmy na podbój internetu!

  Pokŏż sie światowi! Ciś do nŏs, a sprawiymy, iże kistka stałych Klijyntōw bydzie rosła, a Ty bydziesz mioł dobry humor i dobry biznes!

  SKLEP Z MANELAMI DO ZEGRŌDKI

  Dbanie ô zygroda, uprawa zielynin i ôwocōw, jak tyż pielyngnacyjŏ roślin nigdy sie niy znudzą! Coby zachęcić pasjonatów ogrodnictwa do zainteresowaniŏ sie markōm, kluczowe je przekŏzanie im wertu, co bydzie interesujōncŏ. Prawie takõ strategijõ szkrobiymy w przipŏdku naszych Klijyntōw z branże ogrodniczej i budowlanyj. W kōmunikacyji skupiōmy sie na sezonowości produktōw, czasym ciepnymy tyż jakõś poradōm ô pielyngnacyji zygrody. Tworzimy atrakcyjne wizualnie, prziciōngajōnce uwŏgã grafiki opatrzone wertownōm treściōm. Ty sie jeszcze zastanŏwiŏsz?

  MARKETY BUDOWLANE

  Mōmy doświadczynie w długofalowej spōłprace z lokalnymi marketami i sklepami budowlanymi. Dbōmy ô wizerōnek naszych Klijyntōw w social mediach i ô wysokõ pozycyjõ w wyszukowarce Google. Naszym atutem je lifrowanie szumnyj jakości contentu, kery przizwŏlŏ budować marce wizerōnek eksperta i sprawiać, iże kistka szczyńśliwych Klijyntōw rośnie z miesiōnca na miesiōnc!

  Logo Centrum Ogrodu

  CENTRUM OGRODU

  U nich kupisz szykowny sprzynt do zegrōdki.

  Egardenia logo

  EGARDENIA.PL

  Mateiały do roboty w zygrodzie.

  Logo Flomar2

  FLOMAR2

  Szpecyjalisty w ôbrōbce metalu.

  Logo Godir Krokar

  GODIR KROKAR

  Sōm dystrybutōrami, hurtowniami i detalistami, a na Islandyji zadufały im już stōwki klijyntōw.

  Logo Hetta Supply

  HETTA SUPPLY

  Sam kupisz meble do zegrōdki.

  Narmal logo

  NARMAL

  Hurtownia budowlanŏ we Sosnowcu.

  Logo Obroki

  OBROKI

  Ôferujōm do wynajmu plac na handel, skłŏd, abo biōro.

  Logo Okno na Świat

  OKNANASWIAT.COM.PL

  Zalōn ôkyn, dźwiyrze i rolet.

  Logo Rampa Imielin

  RAMPA IMIELIN

  Hurtownia budowlanŏ we Sosnowcu.

  Logo 9design

  9DESIGN

  Geszeft, w kerym kupisz moderne meble, ôzdoby i inne szpargały.

  Logo Wzorcownia R64

  WZROCOWNIA R64

  Z niymi stworzisz swojsko chałpã.

  Logo ZRB

  RAMPA IMIELIN

  Sam bitujōm posugi wynajmu sprzyntu budowlanego.

  MOTORYZACYJŎ

  Tyn sektōr barzo czynsto kojarzi sie z elegancyjōm, luksusym i ôfertōm skerowanõ idyalnie do potrzeb kōnkretnego klijynta. Cołki czas powstŏwajōm nowe zalōny autowe, bitujōnce auta używane i nowe, kere perfekt sie prezyntujōm. Trza pamiyntać, iże branża motoryzacyjna je jednã z nojbarzij konkurencyjnych. Rynek autowy je terŏźnie tak srogi, iże posiedziciele zalōnōw, komisów, eli zerwisōw autowych muszōm sie natrudzić, by skutecznie wypromować swōj biznys. Ale niy mŏ co sie stresować do przodka, lepij podyjmnōńć forymne kroki i cieszyć sie sukcesym!

  Kludzisz fyrmã w sektōrze motoryzacyjnym? Perfekt sie skłŏdŏ, bo nadōmy wartkości Twojimu biznysowi!

  ZALŌNY AUTOWE

  Dlŏ naszych klijyntōw z branże motoryzacyjnej tworzimy efektowne zajty internetowe, kere poza wrażaniemi estetycznymi lifrujōm tyż wertownych informacyji. Tworzōne bez nŏs zajty sōm wykōnane z ôpatrowaniym ô nojdrobniyjsze ôsobliwości, ale tyż zgodnie z najnowocześniejszymi tryndami.

  WYNAJEM AUT

  Czego potrzebujesz przed kupnym nowyj fōry? Toć informacyje. Tworzimy wertowny content na mydia społecznościowe abo bloga, tak by kożdy znŏd wyjōntkowo wŏżne informacyje. Mogymy tyż machnōńć robotã w Google Ads i SEO, tak co powolutku bydziesz szoł po swōj sukces.

  Logo Asko

  ASKO

  Sklepikorz aut marki Opel.

  Logo Auto Zięba

  AUTO-ZIĘBA

  Sklepikorz, u kerego kupisz wymarzono fura.

  Logo MMcars

  MMCARS

  Zalōn autowy.

  Logo Star Fleet

  STAR FLEET

  Kerŏ bituje wynajem aut na dugi czas.

  FYRMY INDUSTRYJALNE

  Fyrmy industryjalne barzo rzŏdko kojarzōm nōm sie ôbecnościōm w Internecie, a tym barzij mydiach społecznościowych. My chcieli przełamać tyn stereotyp i uzdalimy pokŏzać tã branża trochã w inkszym świetle. Dlŏ naszych klijyntōw majōncych fyrmy industryjalne kludzymy kompleksowy bedynōng internetowy. Tworzimy witryny, na kerych kludzymy dycki terŏźnõ kōmunikacyjõ z wykorzystywaniym jakościowych treści i grafik. Ôdpowiadōmy tyż za pozycjonowanie zajty internetowyj i kampanije Google Ads, kere gynerujōm napływ nowych klijyntōw. Wszyjsko podparte je ôdpedniymi fungowaniami SEO, coby kożdy z naszych Klijyntōw mōg przekōnać sie, iże ôbecność w internecie to istŏ sprawa w dzisiyjszych czasach.

  Marketing internetowy ni je dlŏ Ciebie? Festelne słowa, przijdź do nŏs a wartko zmiynisz zdanie!

  Logo AKPO

  AKPO.COM.PL

  Z alminum zrobiōm wszyjsko, co ino bydziesz chcioł.

  Logo BioEko

  BIOEKO

  Sam zajmujōm sie pozyskiwaniem, transportowaniym i gospodarowaniem materyje ôrganicznyj.

  Logo Godir Krokar

  MMCARS

  Sōm dystrybutōrami, hurtowniami i detalistami, a na Islandyji zaufały im już stōwki klijyntōw.

  Logo Instalex

  INSTALEX

  Kompleksowe posugi instalacyje grzewcze, sanitarne, jak tyż połny zakres posug hydraulicznych.

  Pacplast Logo

  PACPLAST THERMOFORM

  Sam robiōm ôbpakowaniŏ roztōmajtyj zorty.

  Logo Tares

  TARES

  Profesjōnalne, ôcylowe cyntrum serwisowe.

  SZUKASZ AGENCJI, KTÓRA
  WIE JAK ROBIĆ
  MARKETING PO ŚLŌNSKU?